Buhalteriu mokymai

Sutartys

NEFORMALIOJO VAIKŲ NUO 14 IKI 18 METŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. …………..

2018 m. ………..  … d.

[Sudarymo vieta]

[Paslaugos gavėjas (mokinys) vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta],  turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) [vardas, pavardė, telefono nr., el. paštas] sutikimą, toliau vadinamas Paslaugos gavėju, ir [Paslaugos teikėjas, teikėjo kodas], atstovaujama …………………………………………….. ………………………………………, veikiančio pagal ……………………………………………………………………., toliau vadinama Paslaugos teikėju sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

 • Sutarties objektas
 1. Paslaugos gavėjo (mokinio) dalyvavimas Paslaugos teikėjo vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo programoje [Pavadinimas]  (toliau – NVŠ programa) nuo 2018 m. …….. … d. iki 201… m. ……… …d. pagal iš anksto su Paslaugos gavėju suderintą grafiką Priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
 • Paslaugos kaina ir atsiskaitymo tvarka
 1. Paslaugos kaina (iš viso): ….. Eur už vieną paslaugos teikimo mėnesį.
 2. NVŠ tikslinių valstybės / Europos Sąjungos lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui: 15 Eur per mėnesį.
 3. Paslaugų kaina pritaikius NVŠ tikslines Europos Sąjungos fondų / valstybės lėšas: …. Eur už vieną paslaugų teikimo mėnesį.
 4. NVŠ programos finansavimo tikslinėmis valstybės / Europos Sąjungos lėšomis terminas, skiriamas [Pavadinimas] miesto savivaldybės mokinių ugdymui pagal Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ programą nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
 5. Paaiškėjus, kad Paslaugos gavėjo (mokinio) dalyvavimui Paslaugos teikėjo vykdomoje NVŠ programoje tikslinės valstybės / Europos Sąjungos lėšos neskirtos dėl to, kad Paslaugos gavėjui (mokiniui) tikslinės valstybės / Europos Sąjungos lėšos taikomos kito NVŠ teikėjo programos vykdymui, NVŠ programos vykdymo kainos skirtumą Paslaugos gavėjas turi grąžinti Paslaugos teikėjui.
 6. Paslaugos gavėjas atsiskaito grynaisiais pinigais arba banko pavedimu ir Paslaugos teikėjo banko sąskaitą Nr. LT117044060007907340, esančia AB SEB banke. Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 7. Jei Mokinys be pateisinamos priežasties ar dėl savo kaltės nelanko užsiėmimų, praleisti užsiėmimai nekompensuojami.
 • Įsipareigojimai
 1. Paslaugų gavėjas patvirtina, kad:
  1. NVŠ programoje dalyvaujantis vaikas yra besimokantis bendrojo ugdymo įstaigoje (pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas);
  2. pasirenka tik šią vieną Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ programą, kuriai bus skiriamos tikslinės NVŠ valstybės / Europos Sąjungos lėšos;
  3. jam yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugų teikėjas pateiks Paslaugos gavėjo (mokinio) vardą ir pavardę, asmens kodą ir kitus būtinus duomenis [Pavadinimas] miesto savivaldybei dėl NVŠ programos finansavimo.
 2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
  1. teikti paslaugas Paslaugos gavėjui kaip tai apibrėžta Sutartyje ir jos priede pagal pasirinktą NVŠ programą.
  2. užtikrinti, kad NVŠ programa būtų įgyvendinama tam pritaikytose patalpose, taikant tam būtiną įrangą ir priemones.
  3. užtikrinti vaikui saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. užtikrinti, kad Paslaugų gavėją ugdys LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys neformaliojo švietimo mokytojai.
  5. pateikti Kauno miesto savivaldybei ir Mokinių registrui NVŠ programoje dalyvaujančio Paslaugos gavėjo (mokinio) vardą ir pavardę, asmens kodą ir kitus būtinus duomenis, kad Paslaugos gavėjui (mokiniui) būtų suteiktos tikslinės valstybės / Europos Sąjungos NVŠ lėšos dalyvauti NVŠ programoje;
  6. naudoti NVŠ programos vykdymo tikslines valstybės / Europos Sąjungos lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrinti šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.
  7. Paslaugų gavėjo asmens duomenis naudoti ir teikti tik šioje sutartyje nurodytais tikslais, šioje Sutartyje nurodytiems asmenims ir tik tiek kiek reikalinga vykdant šią Sutartį. Šios sutarties pasirašymas nepilnamečių Paslaugų gavėjo (mokinio) tėvų, globėjų ar kitų patvirtintų atstovų pasirašymas šios sutarties prilyginamas sutikimui dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo šioje Sutartyje numatytais pagrindais.
 3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
  1. užtikrinti Mokinio punktualų ir reguliarų užsiėmimų lankymą, informuoti Paslaugos teikėją apie Mokinio nedalyvavimo užsiėmimuose priežastis;

11.2. bendradarbiauti su užsiėmimų vadovais sprendžiant Mokinio ugdymosi ir elgesio klausimus;

11.3. įstatymų  nustatyta tvarka atlyginti Mokinio padarytą žalą Paslaugos teikėjui;

11.4. raštu informuoti apie Mokinio sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugos teikėjas;

11.5. sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įmokėti mokestį už Paslaugos teikėjo teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas.

 • Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka
 1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 201… m. ……… … d., o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.   
 2. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją prieš 30 dienų ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugos teikėju už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.
 3. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei įspėjus Paslaugos gavėją jo nurodytu el. paštu prieš 14 dienų apie Sutarties mokėjimo termino pažeidimą šis pažeidimas nepašalinamas.
 • Baigiamosios nuostatos
 1. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu.
 2. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
 3. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

Paslaugos gavėjas Paslaugos teikėjas
[Mokinio, jo atstovo, vardas, pavardė] UAB „Ernadas“
[Gyvenamosios vietos adresas] Draugystės g. 17, Kaunas
[Telefonas]

[El. paštas]

Tel. +370 617 46239

El. p. ernadas@gmail.com

______________________________

Parašas

[Vardas ir pavardė]

______________________________

Parašas

Direktorė Dalia Gluoksnienė

Sutartis nutraukta:  (data nuo kada sutartis nutraukiama, nutraukimo priežastis, pagrindas)

Paslaugos gavėjas Paslaugos teikėjas

(vardas, pavardė, parašas) (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Siųsti laišką

E-Pardavėjo Konsultanto Modulinė Profesinio Mokymo Programa

Apskaitininko kompetencija

Draudimo konsultanto kompetencija

JAVA Programavimas

Mokymu grafikas (datos)

<—- grįžti į titulinį puslapį

darbo skelbimas

java mokymai

Apie mokymus

Mokymas skirtas kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti, pabaigus mokymus, išduodamas formalaus mokymo diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

 

Įmonės Adresas

Draugystės g.17 Kaunas LT-51229

Bankai

Seb bank LT117044060007907340 Swedbank LT057300010094607267

Kontaktai

Tel: 370 61746239 Email:ernadas@gmail.com

lietuvaeuropaukraina